Przejdź do strony głównej
Trwa ładowanie...

Regulamin serwisu internetowego StrefaOkazji.pl


§ 1
DEFINICJE


Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:


Administrator/Usługodawca - Salitos sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Batalionu Ak "PARASOL" 3 /143, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808656, NIP: 5272908696, REGON: 384625780, kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł;


Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy „Strefa Okazji", dostępny pod domeną internetową strefaokazji.pl, stanowiący grupę powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych umożliwiających użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;


Formularz zapisu do newslettera – dostępna w Serwisie strona www, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać subskrypcji newslettera podając wymagane oraz ewentualnie fakultatywne dane;


Formularz dodania Konkursu - dostępna w Serwisie strona www, za pośrednictwem której Użytkownik może dodać do Serwisu Treści w postaci opisu Konkursu;


Konkurs – konkurs lub innego rodzaju akcja promocyjna;


Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;


Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami), np. informacje tekstowe, graficzne, audiowizualne, multimedialne, muzyczne, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, itp., a także inne materiały, w tym informacje tekstowe, graficzne, audiowizualne, multimedialne, muzyczne, zdjęcia, niebędące utworami w rozumieniu w/w ustawy - zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub stworzone lub dostarczane Administratorowi przez Użytkownika;


Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Administratorem, zawierana z chwilą wysłania przez Użytkownika Formularza zapisu do Newslettera lub Formularza dodania Konkursu;


Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego "Strefa Okazji";


Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat (niepełnoletni Użytkownik), w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa - która na zasadach określonych w Regulaminie korzysta z Serwisu;


Usługi – usługi elektroniczne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu;

 

 


§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem następujących adresów, w tym poczty elektronicznej:


         a) [email protected]

 

3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on dokonać rejestracji swojego Konta w Serwisie, korzystać z Usług ani brać udziału w Kampaniach.
5. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapoznawania się z jego zawartością. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również zamieszczanie własnych Treści.
6. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści a także inne rozwiązania techniczne i bazy danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 


§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE


W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:


     a. urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
     b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język oprogramowania JavaScript;
     c. posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
     d. Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
     e. włączona obsługa Cookies, JavaScript.

 


§ 4
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności,
w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Każdy Użytkownik przeglądający Serwis może w każdej chwili zrezygnować z dalszego jego przeglądania zamykając okno przeglądarki.
3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 


§ 5
DODAWANIE KONKURSÓW


1. Jedną z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu jest możliwość samodzielnego zgłaszania Konkursów do umieszczenia w Serwisie.
2. Aby umieścić w Serwisie informacje na temat Konkursu, należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z rzeczywistością (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe) oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami Formularz dodania Konkursu.
3. Administrator nie ma obowiązku kontrolowania ani weryfikacji danych i Treści podanych przez Użytkowników zawartych w Formularzu dodania Konkursu.
4. Zakazane jest przesyłanie za pomocą Formularza dodania Konkursu informacji fikcyjnych lub fałszywych, a także służących do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej, o charakterze erotycznym, do działalności wyłącznie badawczej,
w szczególności polegającej na przeprowadzaniu analiz lub sondaży opinii publicznej.
5. Każde zgłoszenie Konkursu za pomocą Formularza dodania Konkursu wymaga ostatecznej akceptacji Administratora. Administrator jest uprawniony do odmowy wprowadzenia Konkursu do Serwisu, w przypadku podejrzenia, że zgłoszenie narusza zasady opisane w punkcie 3 powyżej oraz w § 7 Regulaminu.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umieszczenia informacji na temat Konkursu w Serwisie w każdej chwili. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na email [email protected], z zastrzeżeniem, że adres z którego będzie wysłana wiadomość musi być adresem, którym Użytkownik posługiwał się w momencie wypełniania Formularza dodania Konkursu lub też pisemnie na adres Administratora.
7. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkować będzie usunięciem Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w czasie nie dłuższym niż 14 dni.
8. Administrator Serwisu może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
9. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy zamieszczone przez Użytkownika Treści są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 


§ 6
NEWSLETTER


1. Jedną z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu jest możliwość zapisu do newslettera, przesyłanego Użytkownikowi przez Administratora,
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub krótkich wiadomości tekstowych SMS, na email lub numer telefonu podany w Formularzu zapisu do newslettera.
2. Użytkownik może wyrazić chęć otrzymywania newslettera poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną lub używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu zapisu do newslettera.
3. W przypadku wyrażenia zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu o najnowszych Konkursach zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik może także odrębnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Administratora, w tym dotyczących informacji o Administratorze, Serwisie, a także informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie otrzymywania newslettera w każdej chwili. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia można dokonać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanym newsletterze lub przesłanie odpowiedniego oświadczenia na email [email protected], z zastrzeżeniem, że adres z którego będzie wysłana wiadomość musi być adresem, którym Użytkownik posługiwał się w momencie wypełniania Formularza zapisu do newslettera lub też pisemnie na adres Administratora.
6. Administrator Serwisu może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za czternastodniowym okresem wypowiedzenia.

 


§ 7
ZASADY ZAMIESZCZANIA TREŚCI
ZAKAZ ZAMIESZCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM


1. Wszelkie Treści dostarczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Administrator, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom zgłaszanie do umieszczenia w Serwisie Treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych Treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą.
2. Administrator nie ma obowiązku weryfikowania Treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności.
3. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek Treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności, itp. Niedopuszczalne jest również dostarczanie Treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające podstawowe zasady netykiety.
4. Zabronione jest ponadto dostarczanie wszelkich Treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, „konie trojańskie”); powszechnie uznawanych jako SPAM.
5. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za formę i zawartość dostarczanych przez siebie Treści. Użytkownik oświadcza, w odniesieniu do dostarczanych przez siebie Treści, że:


     a. Treści nie posiadają wad prawnych;
     b. Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
     c. posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
     d. posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych w Treściach;
     e. posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w Treściach oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystywanie przez Administratora ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym . Regulaminem, a w szczególności Administrator nie będzie zobowiązany do uzyskiwania jakichkolwiek odrębnych zgód i zezwoleń ani ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń, itp. z tym związanych, a jeżeli takie zezwolenia lub opłaty są wymagane, Użytkownik potwierdza, że zostały one w wymaganej prawem formie skutecznie uzyskane/opłacone; 

     f. Treści nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.


6. Użytkownik oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania Treści Administrator nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
7. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
8. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu może poinformować Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres [email protected] lub listownie na adres Administratora.

 


§ 8
LICENCJA I UPOWAŻNIENIA


1. Użytkownicy Serwisu poprzez zgłoszenie do zamieszczenia swoich Treści w Serwisie udzielają Administratorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Administratora zgłoszonych Treści w dowolnych częściach jak i w całości bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych w chwili dostarczenia Treści polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w szczególności do:
a. nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Treściami przez Administratora, w kraju i za granicą, w tym ich używania i wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności Administratora;
b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania ich egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c. umieszczania Treści:
i. w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń;
ii. na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne, w szczególności z wykorzystaniem technologii takich jak UMTS, GPRS i IMT-2000, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu;
d. publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Treści, w tym w prasie, radiu, telewizji i Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
f. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Treściach.
2. Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania w dowolny sposób z Treści, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w szczególności modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji oraz ich łączenia z innymi utworami. Administrator jest upoważniony do rozporządzania i korzystania z opracowania Treści.
3. Użytkownik upoważnia Administratora do dodawania tytułów i podtytułów do Treści oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Administratora albo podmiotów przez niego wskazanych.
4. Użytkownik udziela także Administratorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji i zgód w zakresie nabytych zgodnie z pkt. 1-3 praw do Treści.
5. Użytkownik udziela Administratorowi licencji obejmującą daną Treść na czas nieoznaczony.

 


§ 9
REKLAMACJE


1. Reklamacje, dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz sposobu realizacji przez Administratora Usług, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email [email protected] lub listownie na adres Administratora.. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


     a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
     b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Administratorem,
     c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 


§ 11
ZMIANY W REGULAMINIE


Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu, w tym poprzez informację na stronie startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na email [email protected] lub też pisemnie na adres Administratora.


§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-10-21.